Skanska

Som ett hjälpmedel vid val av byggmaterial ur miljösynpunkt har byggsektorn tagit fram byggvarudeklarationer. Syftet med dessa är dels, att ge information om produkters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, dels ligga till grund för produktval och för att dokumentera produktval i olika byggprojekt.